FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता/नविकरण निवेदन फाराम ८०/८१ 08/02/2023 - 16:22 PDF icon व्यवसाय दर्ता-नविकरण निवेदन फाराम.pdf
कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन स्वास्थ्य अधिकृतस्तर ७८/७९ 07/12/2022 - 12:27 PDF icon कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन स्वास्थ्य अधिकृतस्तर.pdf
कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन स्वास्थ्य सहायकस्तर ७८/७९ 07/12/2022 - 12:26 PDF icon कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन स्वास्थ्य सहायकस्तर.pdf
कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम करार कर्मचारी ७८/७९ 06/17/2022 - 11:21 PDF icon करार कर्मचारी कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम.pdf
परिक्षा आवेदन फारम ७८/७९ 12/26/2021 - 12:58 PDF icon दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र .pdf
भ्रमण आदेश फारम ७७/७८ 08/12/2020 - 17:03 PDF icon भ्रमण अदेश फारम नयाँ.pdf
कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम शिक्षक ७७/७८ 07/30/2020 - 14:58 PDF icon कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम शिक्षक.pdf
कर्मचारी विदा फारम ७७/७८ 07/29/2020 - 13:09 PDF icon कर्मचारी विदा फारम.pdf
का.स.मु.फाराम_रा.प.अनं तथा श्रेणी विहिन ७७/७८ 07/29/2020 - 12:32 PDF icon का.स.मु.फाराम_रा.प.अनं .pdf
का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय ७७/७८ 07/29/2020 - 12:31 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf
कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम स्थानिय तह कर्मचारी ७७/७८ 07/29/2020 - 12:30 PDF icon कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम स्थानिय तह कर्मचारी.pdf
सम्पति विवरण फारम ७७/७८ 07/29/2020 - 12:30 PDF icon Sampati_Form.pdf
बसाइसराइको सूचना फारम ७५/७६ 11/05/2018 - 13:00 PDF icon बसाइसराइको सूचना फारम.pdf
विवाहको सुचना फारम ७५/७६ 11/05/2018 - 12:58 PDF icon Marriage Form.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७५/७६ 11/05/2018 - 12:57 PDF icon मृत्युको सूचना फारम.pdf
बसाइसराइको सूचना फारम ७५/७६ 11/05/2018 - 12:57 PDF icon बसाइसराइको सूचना फारम.pdf
जन्मको सूचना फारम ७५/७६ 11/05/2018 - 12:56 PDF icon जन्मको सूचना फारम.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/02/2018 - 13:40 PDF icon सूचना माग निवेदन.pdf