FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:03 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
गंगादेव गाउपालिकाको महिला संञ्जाल समिति गठन संचलन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:02 PDF icon गंगादेव गाउपालिकाको महिला संञ्जाल समिति गठन संचलन कार्यविधि २०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:01 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:01 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:00 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:00 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 15:59 PDF icon गंगादेव गाउँपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिका योजना तथा सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 15:59 PDF icon गंगादेव गाउँपालिका योजना तथा सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकको आर्थिक ऐन २०७८/७९ ७८/७९ 01/03/2022 - 15:40 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 79.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 03/12/2020 - 13:25 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 12:18 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन २०७६.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 12:13 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७६.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 12:03 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिकाको खरिद नियामावली 2076 ७६/७७ 03/12/2020 - 11:57 PDF icon गाउँपालिकाको खरिद नियामावली.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको समुदायिक ‌औषधि पसल संचालन कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 15:15 PDF icon समुदायि ओसदिपसल संचालन कार्यविधि.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको समुदायिक ‌औषधि पसल संचालन कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 15:15 PDF icon समुदायि ओसदिपसल संचालन कार्यविधि.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको गाउँपलिकाको शिक्षा ऐन ७६/७७ 01/28/2020 - 15:12 PDF icon गाउँपलिकाको शिक्षा ऐन.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाकाो शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान निर्देशिका ७६/७७ 01/28/2020 - 15:10 PDF icon शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान निर्देशिका.pdf, PDF icon शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान निर्देशिका संसोधित.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको ब्याकहोलोडर संचाल कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 15:01 PDF icon ब्याकहोलोडर कार्यविधि.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 12:58 PDF icon अपाङग परिचय पत्र कार्यविधि.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 12/31/2019 - 15:39 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
गंगादेव गाउपालिकाकाो आर्थिका ऐन २०७५ ७५/७६ 06/17/2019 - 11:04 PDF icon आर्थिक एेन २०७५-rotated.pdf
आमा समूह गठन प्रक्रिया ७५/७६ 11/26/2018 - 10:36 PDF icon आमा समूह गठन प्रक्रिया.pdf
टोल विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/26/2018 - 10:35 PDF icon टोल विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि 2074.pdf
उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/26/2018 - 10:22 PDF icon उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2074.pdf

Pages