FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

गंगादेव गाउँपालिकाको आ व २०७८/०७९ को बजेट भाषण

गंगादेव गाउँपालिकाको आ ब २०७७।०७८ को लागी आठौँ गाउँ सभामा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रम

गंगादेव गाउँपालिकाको आ व २०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

गंगादेव गाउँपालिकाको आ ब २०७७।०७८ को लागी आठौँ गाउँ सभामा प्रस्तुत बजेट बक्तब्य

Pages